Saturday, 30 May 2009

Bersama Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

Belait diseru agar terus menanai semangat yang tinggi dan mengekalkan perpaduan.

Yang Berhormat Pehin mengakui bahawa Daerah Belait sangat beruntung kerana mempunyai ramai orang-orang yang berkaliber dan berbakat serta mempunyai inovasi dan kreativiti yang tinggi.Tahun 2009 pasti akan terus menyaksikan keindahan karya seni adunan dari minda dan bakat yang dimiliki oleh masyarakat dan penduduk Daerah Belait. Namun begitu semangat ingin bersatupadu adalah kunci kejayaan sebenar daerah ini.

Selain dari itu elemen yang menyumbang kepada kecemerlangan adalah rasa kasih dan cinta terhadap Raja dan Negara yang dimiliki oleh mereka yang mendokongan dan menyumbangkan fikiran dan tenaga.

Semua faktor tersebut adalah suatu yang inti kemantapan ditunjangi oleh jiwa yang taat dan setia yang tidak berbelah bahagi kepada Kepimpinan Bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Semua elemen ini hendaklah dikekalkan. Ramai pihak yang meyakini bahawa perkara ini akan sentiasa dapat ditanai dengan ketokohan serta kaliber pimpinan Pengerusi Persembahan Padang Dr. Hj Harun yang telah beberapa kali berjaya merancang dan melaksanakan berbagai aktiviti khususnya Persembahan Padang. Belait telah beberapa kali menjadi Juara.

No comments: